Klubbmöte 8/2

Klubbmöte där de nya stadgarna skall tas fram och godkännas en 1a gång. 2a gången blir på årsmötet om 2 veckor.
Nedan är förslaget till de nya stadgarna.

 

Stadgar för modellflygklubben BlueMax

 

§ 1                NAMN OCH SÄTE

Modellflygklubbens namn är BlueMax och har sitt säte i Falköping.

 

§ 2                ÄNDAMÅL

Modellflygklubben har till ändamål att inom klubbens verksamhetsområde arbeta för modellflygsportens utbredning i syfte att samla gammal och ung till stimulerande och fostrande fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

 

§ 3                FIRMA

BlueMax firma är Modellflygklubben BlueMax i Falköping och tecknas av de ledamöter styrelsen beslutar.

 

§ 4                MEDLEMSKAP

1 mom

Var och en som ansluter sig till föreningens stadgar har rätt att ingå som medlem i BlueMax. Detta kan ske antingen som medlem eller som gästmedlem.

 

2 mom

Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

3 mom

Medlem kan samtidigt tillhöra olika föreningar. Medlem kan inte representera mer än en förening  vid tävling i samma gren under samma kalenderår.

 

4 mom

Gästmedlem samt stödmedlem har inte förslagsrätt eller rösträtt vid klubbmöte och är inte valbar till styrelse.

 

5 mom

Medlemskap kan upphöra genom att medlemmen bryter mot föreningens  stadgar eller begär sitt utträde.

 

6 mom

Föreningens olika medlemskap samt avgift skall tydligt framgå av hemsidan eller via utskick.

 

§ 5                AVGIFTER

Samtliga medlemmar skall betala avgift till BlueMax, som fastställs av klubbmöte.

 

§ 6                MÖTEN

1 mom

Klubbmöte är BlueMax högsta beslutande myndighet. Klubbmöte hålls då styrelsen eller minst en revisor finner det behövligt eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar önskar det, dock minst en gång årligen. Årsmötet räknas som Klubbmöte.

 

2 mom

Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem. Dock äger ingen rösträtt i fråga som rör revisorers rapportering för det verksamhets-/räkenskapsår förvaltningen avser.

 

3 mom

Alla ärenden, med undantag för § 10 och § 11, avgörs i händelse av omröstning genom enkel röstmajoritet. Vid sakfrågor genom absolut enkel röstmajoritet, det vill säga mer än 50 % av avgivna röster. Vid val genom relativ enkel majoritet, det vill säga förslaget med flest röster.

 

4 mom

Klubbmötet är beslutsmässigt då minst fem medlemmar är närvarande och då kallelse skett på föreskrivet sätt.

 

5 mom

Klubbmötet skall kungöras senast två veckor före mötet och på sätt som klubbmöte beslutat.

 

§ 7                STYRELSE

1 mom

BlueMax styrelse sköter föreningens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt fattade beslut.

 

2 mom

Styrelsen ska minst bestå av tre ledamöter varav ordförande- och kassörsposten ska innehas av skilda personer. I övrigt kan klubbmötet tillsätta ytterligare styrelseledamöter under förutsättning att det totala antalet ledamöter alltid är udda.

 

3 mom

Styrelsen väljs för den tid som klubbmöte beslutar, dock minst sex månader och högst två år.

 

4 mom

Styrelsen skall utse en säkerhetschef som är väl insatt i säkerhetsfrågor avseende modellflygning.

 

§ 8                EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION

1 mom

Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet BlueMax medel.

 

2 mom

Kassören får göra utbetalningar endast efter klubbmötes- eller styrelsebeslut.

 

3 mom

Räkenskaperna skall vara avslutade och tillställas revisorerna för revidering senast två veckor före det klubbmöte där räkenskaperna skall behandlas.

 

4 mom

Räkenskaperna skall omfatta den tid klubbmöte beslutar.

 

5 mom

Två revisorer väljs för högst ett verksamhetsår av klubbmöte samtidigt med styrelsen. Dessa skall revidera räkenskaperna och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avge berättelse med till eller avstyrkan av ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

 

§ 9                UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får överklagas inom tre veckor.

 

§ 10              UPPLÖSNING

1 mom

För att beslut om BlueMax upplösning skall äga giltighet fordras,

 

  1. a) att till möte, där fråga om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse via mail och eller hemsidan tillställes varje medlem senast två veckor före mötet, varvid i kallelsen särskilt skall ha angivits att sådan fråga skall förekomma.

 

  1. b) att inte 5 av föreningens medlemmar röstar emot upplösning.

 

2 mom

Vid upplösning av BlueMax beslutar föreningen själv om fördelning av eventuella tillgångar.

 

§ 11              STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av ett klubbmöte där minst 1/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna beslutar om den. I kallelsen skall det särskilt ha angivits att sådan fråga skall förekomma.

 

Dessa stadgar är antagna vid klubbmöte för BlueMax den ______________

 

Falköping ___________

 

 

 

 

Anders Carlsson                    Roger Gustafsson                    Magnus Lindgren

Om Anders C

Ordförande i BlueMax sedan 2011

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.